I personskadesaker kommer du regelmessig i kontakt med NAV. Du vil også måtte forholde deg til NAV dersom du er syk eller av andre grunner ikke klarer å arbeide.

NAV skal bistå deg som sykemeldt med blant annet:

  • Utbetaling av sykepenger
  • Dekning av utgifter i forbindelse med skaden
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Arbeidsrettede tiltak
  • Uførepensjon

NAV skal bistå deg både med orientering om dine rettigheter samt hjelpe deg til å få frem de momenter og bevis som taler for din sak. Det kan til tider være vanskelig å nå frem i NAV-systemet, og noen vil oppleve å få avslag på sine søknader.

Dersom du får avslag fra NAV på noen av dine søknader vil vi kunne være behjelpelig med å vurdere om det er hensiktsmessig å klage, samt å utforme eventuell klage. Dersom klagen fører frem vil du ha krav på å få dekket utgifter til juridisk bistand ved klagebehandlingen fra NAV.

Dersom din skade/sykdom skyldes en pasientskade, yrkesskade, trafikkskade eller annen ulykke, kan vi bistå deg i personskadesaken.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.

Relaterte fagfelt