Blir du skadet i forbindelse med behandling hos lege eller på sykehus kan du ha krav på erstatning. Som pasientskadet vil du være dekket under ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Hva er en pasientskade?

Eksempler på pasientskade kan være forsinket diagnostisering og behandling av skade eller sykdom, feil diagnostisering eller feil behandling av skaden/sykdommen, eller at du er påført en skade under en operasjon. Det kan også være en pasientskade dersom du blir påført en skade som skyldes teknisk svikt ved apparater, redskap eller utstyr, eller dersom du blir påført smitte eller infeksjon under opphold på sykehus. Man kan også bli påført skade som skyldes innholdet i et legemiddel. Dette kalles «legemiddelskade».

Den skaden du er påført må skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp. Det vil si at det må ikke være andre årsaker til skaden. Videre må du som hovedregel ha et økonomisk tap som følge av skaden. Noen ganger påstår NPE at plagene du har ikke er en pasientskade, altså at det ikke har vært svikt i behandlingen du har fått hos lege eller på sykehus. I slike tilfeller er det en fordel å få bistand fra en advokat som har erfaring med pasientskadesaker, og som har kunnskap både om de medisinske og juridiske sidene i pasientskadesaker.

Dersom NPE gir avslag på ditt krav om erstatning kan du klage til Helseklage, som skal utrede og forberede saken for endelig beslutning i Pasientskadenemnda (PSN).

Erstatningsposter

Dersom NPE/PSN erkjenner ansvar for skaden kan du ha krav på å få dekket inntektstap og
utgifter. Du kan også ha krav på ménerstatning dersom du er påført en varig skade.

Inntektstap

Dersom du blir sykemeldt etter en ulykke vil du ha krav på sykepenger hos NAV i inntil ett år. Sykepengene vil kunne dekke det økonomiske tapet det første året. Sykepengene gir imidlertid ikke full kompensasjon for feriepenger, og dersom du har arbeidet overtid eller har hatt varierende inntekt før skaden vil du ikke få dekket hele tapet av NAV. Eventuell lønnsøkning i sykemeldingsperioden blir sjelden kompensert fullt ut.

Dersom du fortsatt ikke er i stand til å arbeide etter ett års sykemelding vil du gå over til
arbeidsavklaringspenger (AAP). Ytelsen er lavere enn sykepengene og du vil lide et økonomisk tap.

Selv om du skulle ha rett til andre ytelser – eksempelvis fra private eller offentlige forsikrings-/pensjonsordninger, er det sjelden at ytelsene dekker tapet fullt ut.

Dersom skaden medfører at du ikke tjener like mye som du ville gjort uten skaden – vil du ha et fremtidig inntektstap. Dersom skaden har resultert i at du ikke lenger klarer å gjøre husarbeid/annet arbeid hjemme i den utstrekning du har pleid, for eksempel snømåking, husarbeid, vedlikehold mv, kan du ha krav på erstatning for såkalt tapt hjemmearbeidsevne.

Utgifter

NPE skal som hovedregel dekke alle merutgifter du har på grunn av skaden. Dette vil typisk være utgifter til lege, medisiner, fysioterapeut osv. Hvis du har utgifter som du ikke får dekket av det offentlige har du krav på å få disse dekket av NPE. Det vil ofte være aktuelt å innhente en spesialisterklæring fra en lege med spesialisering innenfor ditt skadeområde, for å vurdere skaden din, herunder skadens størrelse og varighet.

Utgiftene kan ofte bli omfattende hvor det er snakk om større skader. I slike tilfeller kan det for eksempel være aktuelt å gjøre tilpasninger i huset, større ombygginger, kjøp av spesialbil, ansette personlig assistent mv.

NPE dekker også rimelige og nødvendige utgifter til bistand fra advokat i utmålingssaken. I noen tilfeller dekkes også utgifter til juridisk bistand i ansvarssaken.

Dersom du får medhold i klagesaken i PSN skal utgifter til juridisk bistand dekkes av NPE.

Ménerstatning

Menerstatning gis til de som er påført en varig og betydelig skade, og er ment å dekke ikke-økonomisk tap. Menerstatning omtales ofte som erstatning for «tapt livsutfoldelse». Slik erstatning forutsetter at skaden du er påført gir et varig medisinsk mén på minst 15 %. Størrelsen på ménet fastsettes av lege med spesialisering innenfor skaden din.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.

Relaterte fagfelt