Fikk forkortet dagpengeperiode med 52 uker – mottok etterbetaling av dagpenger for hele perioden

Etter en yrkesskade var klienten sykemeldt i 1 år. Klienten var i kontakt med Nav før sykepengeperioden utløp, og ba om veiledning. Han lurte på hva som ville være riktig å gjøre, fordi legen mente han fortsatt ikke var frisk nok til å gå tilbake til den tunge fysiske jobben.

Etter flere samtaler med NAV søkte han om arbeidsavklaringspenger. Dette fikk han avslag på, etter lengre tids saksbehandling. Klient søkte deretter om dagpenger og dette ble innvilget.

Problemet var imidlertid at han fikk innvilget en langt kortere stønadsperiode enn om han hadde søkt om dette med èn gang, og ikke ventet på svar på søknaden om arbeidsavklaringspenger. Dette medførte et betydelig tap.

Han klaget på vedtaket, og mente at han skulle ha vedtak på en stønadsperiode på 104 uker, fordi han ikke hadde fått veiledning fra NAV om hvordan han skulle gå frem.

Navs organer fastholdt hele tiden at den enkelte har ansvar for å orientere seg om konsekvenser av å søke en ytelse, og at dette kan innebære endringer i forhold til rett til andre aktuelle ytelser.

Etter råd og bistand fra advokat Øyvind Torgan, ble saken anket til Trygderetten, hvor ankende part fikk medhold og etterbetalt dagpenger for hele perioden, som var 52 uker. Trygderetten la vekt på at han hadde gjort registreringsforsøk på et tidlig tidspunkt i forbindelse med avslutning av sykepengeperioden, og at Nav burde veiledet han bedre.

Relaterte fagfelt