Honorar beregnes etter medgått tid, og minstetid som registreres er 15 minutter. Timepris varierer etter blant annet sakstype og vanskelighetsgrad.

Det er i noen tilfeller mulig å inngå en avtale om fastpris som er uavhengig av advokatens tidsbruk.

I de fleste erstatningssaker plikter ansvarlig forsikringsselskap å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Pasientskader

I pasientskadesaker har du som hovedregel ikke krav på dekning av advokatutgifter før det er truffet vedtak om at du har krav på erstatning. Dersom du får avslag og vinner frem med klage, skal NPE/PSN dekke kostnadene til klagebehandlingen.

NAV

NAV er selv behjelpelig med å orientere deg om dine mulige rettigheter. NAV er også forpliktet til å dekke de kostnadene som har vært nødvendige for å endre vedtak i din favør etter klage, dersom de i første omgang avslo søknaden din. Dersom klagen fører til at vedtaket blir endret til gunst for deg, skal advokatutgiftene i klagesaken som hovedregel dekkes av NAV.

Rettshjelpforsikring

De fleste har en rettshjelpsforsikring i tilknytning til hus- eller innboforsikringen sin. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse når det foreligger en tvist, det vil si når saken er ferdig utredet, men partene ikke er kommet til enighet. Forsikringen gjelder ikke uten unntak, og et praktisk viktig eksempel er tvister vedrørende yrkesskadeforsikringer.

Fri rettshjelp

Dersom man ikke får sine advokatutgifter dekket fra annet hold kan man i enkelte sakstyper ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at Staten dekker kostnadene til juridisk bistand.