Blir du utsatt for vold kan du ha krav på erstatning.

Vilkår for erstatning

  • Voldsepisoden må ha vært påført ved en straffbar handling og den må være påført i Norge (eller på norske installasjoner).
  • Den skaden du er påført må være forårsaket av voldsepisoden, det vil si at det må ikke være andre årsaker til skaden.
  • Voldsepisoden må være anmeldt til politiet og erstatningskravet må tas med i eventuell straffesak som politiet reiser mot skadevolder. Advokatene Leiros & Olsen kan også representere deg overfor politi og domstol, som bistandsadvokat.
  • Det må sendes søknad om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Erstatningsposter

Dersom KFV erkjenner ansvar for skaden kan du ha krav på erstatning for inntektstap og utgifter. Du kan også ha krav på menerstatning dersom du er påført en varig skade. Maksimal erstatning fra KFV er 40 G (Folketrygdens grunnbeløp). Dette gjelder for skader oppstått etter 1. januar 2009.

Inntektstap

Dersom du blir sykemeldt etter en voldsepisode vil du ha krav på sykepenger hos NAV i inntil ett år. Sykepengene vil kunne dekke det økonomiske tapet det første året. Sykepengene gir imidlertid ikke full kompensasjon for feriepenger, og dersom du har arbeidet overtid eller har hatt varierende inntekt før skaden vil du ikke få dekket hele tapet av NAV. Eventuell lønnsøkning i sykemeldingsperioden blir sjelden kompensert fullt ut.

Dersom du fortsatt ikke er i stand til å arbeide etter et års sykemelding vil du gå over til arbeidsavklaringspenger. Ytelsen er lavere enn sykepengene og du vil lide et økonomisk tap. Selv om du skulle ha rett til andre ytelser – eksempelvis fra private eller offentlige forsikrings/-
pensjonsordninger – er det sjelden at ytelsene dekker tapet fullt ut. Dersom skaden medfører at du ikke tjener like mye som du ville gjort uten skaden – vil du ha et fremtidig inntektstap.

Dersom skaden har resultert i at du ikke lenger klarer å gjøre husarbeid/annet arbeid hjemme i den utstrekning du har pleid, for eksempel snømåking, husarbeid, vedlikehold mv, kan du ha krav på erstatning for såkalt tapt hjemmearbeidsevne.

Utgifter

KFV skal som hovedregel dekke alle merutgifter du har pga. skaden. Dette vil typisk være utgifter til lege, medisiner, fysioterapeut mv. Det vil ofte være aktuelt å innhente en spesialisterklæring fra en lege med spesialisering innenfor ditt skadeområde, for å vurdere skaden din, herunder skadens størrelse og varighet.

Utgiftene kan også bli omfattende hvor det er snakk om større skader. I slike tilfeller kan det for eksempel være aktuelt å gjøre tilpasninger i huset, større ombygginger, kjøp av spesialbil, ansette personlig assistent mv. KFV dekker også rimelige og nødvendige utgifter til bistand fra advokat i erstatningssaken.

Ménerstatning

Menerstatning gis til de som er påført en varig og betydelig skade, og er ment å dekke ikke-økonomisk tap. Menerstatning omtales ofte som erstatning for «tapt livsutfoldelse». Slik erstatning forutsetter at skaden du er påført gir et varig medisinsk mén på minst 15 %. Størrelsen
på ménet fastsettes av lege med spesialisering innenfor skaden din.

Oppreisning

Det kan ytes oppreisningserstatning i voldssaker. Oppreisning er det som tidligere ble kalt «erstatning for tort og svie», og er en erstatning som tilkjennes uavhengig av om skadelidte har lidt et økonomisk tap.

Tingsskade

Dersom du har fått ødelagt klær eller andre gjenstander kan disse erstattes.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.