Dersom du er offer for en straffbar handling kan du («fornærmede») ha rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Ved dødsfall som skyldes straffbar handling kan etterlatte ha rett til bistandsadvokat.

Når har du krav på bistandsadvokat?

Typiske saker hvor man har krav på bistandsadvokat er saker som gjelder familievold, seksuelle overgrep, annen vold og saker der du som følge av annen straffbar handling er påført betydelig fysisk eller psykisk skade. Det kan for eksempel være dersom du er hardt skadet i en bilulykke, og fører av bilen blir straffeforfulgt på grunn av grov uaktsom kjøring.

Retten til bistandsadvokat inntrer før anmeldelse er inngitt, og du kan derfor kostnadsfritt kontakte advokat for å få en vurdering av saken før du bestemmer deg for om du vil anmelde.  Advokaten kan videre bistå fornærmede med anmeldelse, gjennom etterforskningsstadiet, i straffesaken samt ved søknad om voldsoffererstatning.

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i saken. Dette innebærer vanligvis at advokaten er med på avhør, har innsyn i politietterforskningen og gir fornærmede informasjon og råd underveis. Advokaten er til stede i retten under straffesaken, og kan på fornærmedes vegne fremme erstatningskrav overfor siktede.

Du kan også få hjelp med erstatningskrav

Du kan for eksempel ha krav på erstatning for inntektstap dersom du som følge av den straffbare handlingen ikke kan jobbe og for utgifter du er påført som følge av skaden. Dersom skadevolder har handlet grovt uaktsom eller med forsett kan du i tillegg ha krav på oppreisningserstatning. Erfaringsmessig er det en fordel med kompetanse innen erstatningsrett i slike saker, idet erstatningskravet er en sentral del av arbeidet til bistandsadvokaten.

Alle våre advokater har god kompetanse innen erstatningsrett, og har erfaring med saker som gjelder personskade.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.