En arbeidstaker som var støyutsatt på jobben utviklet nedsatt hørsel, tinnitus, hyperacusis og en rekke følgeplager. Plagene ble så alvorlige at de satte ham ut av jobb.

Tap som følge av slik sykdom er dekningsmessige under yrkesskadeforsikringen så fremt man kan knytte sykdommen til støyen på arbeidsplassen. Noen arbeidsgivere har også tilleggsdekninger for skader og sykdommer som oppstår i fritiden. Ofte er det sterke fagforeninger som har fremforhandlet slike dekninger hos arbeidsgiverne.

I det aktuelle tilfellet forelå det slike tilleggsdekninger, som gjorde at skadelidte kunne få forsikringsoppgjøret selv om forsikringsselskapet var uenige i at det var støy på jobben som hadde gitt disse plagene. Advokat Tore Leiros førte saken for skadelidte mot forsikringsselskapet.

Samlet fikk han ca kr 7.800.000,- i forsikringsutbetalinger.

Også andre sykdommer som er forårsaket av arbeidsmiljøet kan likestilles med yrkesskader, og gir rett til samme erstatning som disse. Og; når arbeidsgiver har denne typen tilleggsdekninger kan man ha rett på oppgjør selv om det er vanskelig å knytte plagene til arbeidsmiljøet.»