Mange tror at det er forbundet med store kostnader å kreve erstatning etter pasientskader. Det er ikke riktig. Det er gratis å søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Lovgiver har pålagt NPE å utrede alle søknader, og mange søknader imøtekommes.

Dersom du får avslag kan du klage på vedtaket. Mange velger å engasjere advokat til å skrive en slik klage. For de aller fleste tilfellene vil det være begrenset hvor mye tid advokaten vil bruke på en slik klagesak, for også klageinstansen Helseklage/Pasientskadenemnda (PSN) er pålagt av lovgiver å utrede klagesaken. Dersom klagen tas til følge har du krav på å få dekket disse kostnadene.

For alle som får medhold i søknaden vil NPE utmåle individuell erstatning for at skadelidte skal få dekket det tapet han eller hun har fått som følge av pasientskaden. Dersom du velger å bruke en advokat til å hjelpe deg under denne utmålingen er NPE forpliktet til å dekke utgiftene til advokat.

Også vedtak om hvor mye erstatning man har krav på kan påklages til PSN.

Det er først dersom du urettmessig får avslag eller for lite i erstatning i PSN at du selv tar en aktiv rolle i utredningen. For å få det du mener at du har krav på kan du engasjere advokat som hjelper deg å reise søksmål på dine vegne.

Dersom du kommer i denne situasjonen bør du sjekke om du har innboforsikring. En slik forsikring vil dekke en betydelig andel av kostnadene dine (80 % opp til et visst nivå). Du kan engasjere en egen sakkyndig lege eller kreve en rettsoppnevnt lege som ikke har bindinger til NPE og/eller PSN når du reiser søksmål. Da får du testet ut om en objektiv sakkyndig støtter ditt syn, og du får et bedre grunnlag for selv å bestemme om du vil fortsette kampen for å motta pasientskadeerstatning.

Det er mange saker som løses gjennom forlik når det foreligger utredning fra objektiv sakkyndig.

Det er altså de færreste sakene som ender opp med dom. Langt de fleste sakene avsluttes før det kommer så langt, og en lang rekke skadelidte får erstatning enten i NPE eller etter klage til PSN, og noen underveis i en rettslig prosess. Selv om Staten vinner flere saker enn de taper i rettssalene er det veldig mange som har fått erstatning før sakene kommer så langt. Og; mange vinner også over Staten der sakene ender med dom.