Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger i alle faser av et arbeidsforhold, for eksempel ved ansettelse, endringer i arbeidsforholdet, oppsigelse/avskjed og i saker om diskriminering.

Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker reguleres hovedsakelig av arbeidsmiljøloven. I loven defineres blant annet hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidsforholdet, og hvilke regler som gjelder i forhold til HMS, arbeidstid, vern mot diskriminering, varsling, opphør av arbeidsforhold og mye mer.

Arbeidstvist

Når det oppstår uenighet eller konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kaller vi det en arbeidstvist. Særlig når det gjelder oppsigelse og avskjed av arbeidstakere kan det oppstå tvist, og både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha behov for juridisk bistand i slike saker.

Som arbeidsgiver er det viktig å ta kontakt med advokat på et tidlig tidspunkt av saken, og helst før man iverksetter tiltak overfor den ansatte. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgiver i forbindelse med for eksempel oppsigelse, og dersom arbeidsgiver ikke overholder gjeldende lover og regler, vil man kunne risikere at oppsigelsen anses ugyldig. Arbeidsgiver kan også bli erstatningsansvarlig overfor den ansatte. Mange arbeidsgivere har også erfart at det er lønnsomt å bruke litt tid på generell rådgiving rundt aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger.

Vi anbefaler også arbeidstakere å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig for å forsikre at tvisten blir håndtert på en god måte. Det kan oppleves som en stor belastning å være i konflikt med arbeidsgiver, og det kan være vanskelig å håndtere saken alene. Under møter og forhandlinger kan det være lurt å ha med seg advokat, da dette kan skape trygghet for arbeidstaker og bidra til at det oppnås gode løsninger.


Ved oppsigelse løper det en rekke frister som arbeidstaker må overholde, for eksempel:

• 2 ukers frist for å kreve forhandlinger med arbeidsgiver dersom arbeidstaker mener at det har skjedd en ulovlig oppsigelse eller avskjed, brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon.

• 8 ukers frist for å anlegge søksmål for ovennevnte tilfeller

• 6 måneders frist for å anlegge søksmål dersom arbeidstaker bare krever erstatning.

Advokatutgifter

Dersom du blir oppsagt eller avskjediget kan du som arbeidstaker ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at advokatutgifter dekkes av staten. For å ha krav på fri rettshjelp må du ha inntekt og formue under fastsatte grenser og du må heller ikke ha andre ordninger som dekker advokatbistand, f.eks. private forsikringer eller fagforeninger. De fleste rettshjelpsforsikringer dekker ikke utgifter til advokat i arbeidstvister.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal.